OYASSUMINASSAI

por Pataco

-----------------------

AKIRA

dersu Uzala

Ran

Os sete samurais

Sonhos

kAgemusha

W

ARIGATOO GOZAIMASSU